ELITE THE GREAT OF EAST EUROPE 9D6N AUG-DEC 19

โปรแกรมการเดินทาง ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เช็ก - เยอรมนี
วันที่เดินทาง 19-27 ตุลาคม / 5-13 ธันวาคม 2562

 

วันแรกของการเดินทาง | กรุงเทพฯ - เวียนนา(ออสเตรีย)

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สองของการเดินทาง | เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - พระราชวังฮอฟบวร์ก - ถนนคาร์ทเนอร์

01.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ออสเตรีย โดยการบินไทย TG936
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

จากนั้นนำท่านชมความงาม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังหลวงที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเดินชมสวนดอกไม้ที่งดงามและกว้างใหญ่ อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู ซุปเห็ดและมันฝรั่ง ซี่โครงหมูทอดราดซอส เค้กช็อกโกแลตขึ้นชื่อของเวียนนา

จากนั้นอิสระให้ท่านชิมกาแฟเวียนนากับขนมเค้กช็อกโกแลตอันขึ้นชื่อ พร้อมนำท่านเข้าชม พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofbugr Palace) ที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์แฮบส์บวร์ก ตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู สลัด ซุปไก่ ขาหมูอบกรอบเสิร์ฟ พร้อมมันฝรั่งอบ แอปเปิ้ลสตรูเดิ้ล

ที่พัก GRAND HOTEL MERCURE BIEDERMEIER VIENNA หรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง | เวียนนา - เบอร์โน (สาธารณรัฐเชค) - มหาวิหารเบอร์โน - ปราก - สะพานชาร์ล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) สาธารณรัฐเชค (เดินทาง 2 ชั่วโมง) นำท่านชม มหาวิหารเบอร์โน (Brno’s Cathedral of St. Peter and Paul) ที่เป็นทั้งโบสถ์และอนุสาวรีย์แห่งชาติ และเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมของแคว้น South Moravia ที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู ขนมปัง ซุปครีมผักโรยหน้าด้วยขนมปังอบกรอบ สลัดสไตล์กรีก ปลาพอลล็อคย่างซอสสมุนไพร มันฝรั่ง ไอศกรีม ผลไม้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (เดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก และเป็นเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม นำท่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ชมวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซื้อแก้วโบฮีเมีย หรือ โมเซอร์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู ซุปซีฟู้ด ปลานึ่ง เป็ดปักกิ่ง ผัดเผ็ดไก่ กุ้งทอดเกลือพริกไทย ผัดผักกาดหอม หมูผัดพริกหยวก ข้าวสวย ผลไม้ น้ำชา

ที่พัก K+K HOTEL FINIE หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ของการเดินทาง | กรุงปราก - ปราสาทปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้รับรองจากกินเนสส์บุ๊ค จากนั้นนำท่านเที่ยวชม โบสถ์เซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral), พระราชวังเก่า, ถนนสายทองคำ ที่พำนักของช่างฝีมือในสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่างๆ ให้เป็นทองคำ และ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองปราก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู ซุปมันฝรั่ง เป็ดย่างสไตลล์โบฮิเมี่ยน เสิร์ฟพร้อมย็อกกี้และกะหล่ำปลีแดง ฟรุตสลัดซอสคาราเมล ขนมปัง เนย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Ceske Krumlov) (เดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกแห่งแม่น้ำวัลตาวา เมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง จนได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชม ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง อาคารบ้านเรือนที่เป็นแบบยุคโบราณ ตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก สเต็กเนื้อซอสเห็ด (ท่านที่ไม่ทานเนื้อจะเสิร์ฟเป็นสเต็กหมูซอสเห็ดแทน)

ที่พัก HOTEL ZLATY ANDEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง เชสกี้คลุมลอฟ -ฮัลสตัทท์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) (เดินทาง 3 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ Hallstatter See ที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู สลัด ปลาทอดใบพาร์สลีย์ เสิร์ฟคู่กับสลัด แอปเปิ้ลหรือชีสสตรูเดิ้ล

นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวบนภูเขาเกลือ ให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของเมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) และ ทะเลสาบจากด้านบนที่ได้รับ
การขนานนามว่า Unesco World Heritage view ณ จุดชมวิว Sky Walk

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส

ที่พัก HOTEL AM SEE - FAMILIE FRISCHMUTH หรือเทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง ฮัลสตัทท์ - ซาลส์เบิร์ก - ชมเมือง – บ้านโมสาร์ท – เอาท์เล็ท

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก (Salzburg) (เดินทาง 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THER NORTH นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้า นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อนุสาวรีย์โมสาร์ท(Mozart Monument) บ้านโมสาร์ท บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้มากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู ซุปข้าวโพดหวาน ปลาเทราต์นึ่งไก่ทอดเสฉวน หมูผัดเปรี้ยวหวาน เป็ดปักกิ่ง ผัดผักรวมมิตร ผัดมะเขือเทศใส่ไข่ ข้าวสวย ผลไม้ น้ำชา

นำท่านชม เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) เข้าชมบริเวณ สวนมิราเบล (Mirabell) ให้ท่านชมดอกไม้สวยงาม นำท่านเดินข้ามสะพานบนแม่น้ำซาลสอัคซ์ เพื่อชมมหาวิหารประจำเมืองนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Designer Outlet Salzburg

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู ซุปเนื้อเสิร์ฟพร้อมเกี้ยวเบค่อน ผัดไก่ซอสเผ็ด แอปเปิ้ล สตรูเดิ้ลพร้อมวิปครีม

ที่พัก WYNDHAM GRAND SALZBURG CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ดของการเดินทาง ซาลส์เบิร์ก - มิวนิค - ชมเมือง - ช้อปปิ้งถนนถนนแมกซิมิเลียน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (เดินทาง 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย แหล่งผลิตเบียร์ และศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW 
นำท่านผ่านชม พระราชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenburg Palace) พระราชวังสไตล์บารอค เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนของ พระเจ้าลุดวิกที่ 1 
นำท่านถ่ายภาพกับ เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (The Frauenkirche) โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่สัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของมิวนิค

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู ซุปปักกิ่ง บาร์บีคิวหมู เป็ดย่างซอส ปลานึ่ง ออมเล็ตกุ้ง ผัดผักน้ำมันหอย กุ้งผัดถั่วลิสง ข้าวสวย ผลไม้ น้ำชา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสมาเรียมพลัส (Marienplatz) ที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง นำท่านชมตุ๊กตาเต้นรำประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilianstrasse) เป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู โคลสลอว์สูตรบาวาเรี่ยน ไส้กรอก เนิร์นแบร์กเสิร์ฟพร้อมสาคูและมันบด ไอศกรีม ขนมปัง

ที่พัก SHERATON MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า


วันที่แปดของการเดินทาง มิวนิค - สนามบินมิวนิค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค

14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 925


วันที่เก้าของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 


วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง

 พร้อมออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน

19-27 ต.ค.62 17   จองทัวร์คลิกที่นี่
5-13 ธ.ค.62 12   จองทัวร์คลิกที่นี่
     


฿30,000
จำนวน: มีสินค้า


 • วันที่เดินทาง 27 ก.ย.-5 ต.ค. / 8-16 พ.ย.
  • อิลิท ฮอลิเดย์ ร่วมกับ สายการบินไทย ขอเสนอแคมเปญพิเศษ
  • เส้นทางยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศส ริเวียร่า
  • สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ROP รับส่วนลดทันที 20,000 บาท
  • #เที่ยวยุโรปต้องอิลิท #EuropeROPElite

 • วันที่เดินทาง 8-16 ต.ค. / 2-10 พ.ย. / 21-29 ธ.ค. 62
  • เต็มอิ่มแกรนด์สวิส อินเทอร์ลาเก้น เซอร์แมท
  • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา แสตน โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง
  • บินการบินไทย พร้อมที่พัก อาหาร บริการระดับพรีเมียม

 • วันที่เดินทาง 9-16 ต.ค. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. / 4-9 ธ.ค. 62
  • เที่ยวอังกฤษ ลอนดอน ชมสโตน์เฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โรงอาบน้ำโรมันบาธ
  • เยือนสนามเหย้าสโมสรดัง ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
  • สัมผัสความคลาสสิคแบบผู้ดีอังกฤษ ด้วยที่พัก อาหาร บริการชั้นเลิศ

Visitors: 605,598