ทัวร์ญี่ปุ่น | Hokkaido Color Of Autumn 6D4N


 

฿20,000
จำนวน: มีสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง HOKKAIDO COLOR OF AUTUMN 6D4N
วันที่เดินทาง 21-26 ตุลาคม 2562
ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป


วันแรกของการเดินทาง | เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮอกไกโด (ญี่ปุ่น)

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง....เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)


วันที่สองของการเดินทาง | ชิโตเสะ - อาซาฮิกาวะ - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิกาวะ (Asahikawa Ramen Village) (เดินทาง 2 ชั่วโมง) สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจำนวน 8 ร้านของอาซาฮิกาวะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิกาวะ  บริการท่านด้วยเมนู ราเม็งอาหารขึ้นชื่อของอาซาฮิกาวะ (ให้ทุกท่านเลือกรับประทานราเม็งตามสไตล์ที่ท่านชอบ มอบเป็นเงินสดท่านละ 1,500 เยน)   

นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) ที่รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์กว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์เมืองหนาว อย่างเช่น แมวน้ำ นกเพนกวิน และหมีขาวอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนเฮวะ(Heiwa Dori) ถนนคนเดินหลักของเมืองอาซาฮิกาวะ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าและร้านแบรนด์เนม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว (Sounkyo) (เดินทาง 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์นานาชาติ

ที่พัก TAISETSU SOUNKYO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ


วันที่สามของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง - ยอดเขาคุโรดาเกะ - บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - Hill of Buddha

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง (Daisetsuzan National Park) อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ น้ำตก ภูเขา นำท่าน นั่งกระเช้าเพื่อชมความงามบนยอดเขา คุโรดาเกะ (Kurodake) เมื่อถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทั้งหุบเขาจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวแดงส้มสลับกันไปมาดูสวยงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเซ็ตอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ (Biei) (เดินทาง 2 ชั่วโมง) เมืองมีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด ด้วยมีจุดขายเป็นเทือกเขาอันงดงามที่สลับซับซ้อนกัน นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ มีลักษณะเป็นบ่อน้ำสีฟ้าสดใสกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วๆ ไป

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) ศูนย์กลางความเจริญฮอกไกโด (เดินทาง 3 ชั่วโมง) นำท่านชม หุบเขาพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) หุบเขาที่ล้อมรอบตัวพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ทางเดินยาว 40 เมตร เมื่อเดินไปจนสุดก็จะพบกับความสวยงามของพระพุทธรูปที่ถูกล้อมรอบด้วย “ฉัพพรรณรังสี”

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู “บุฟเฟ่ต์นานาชาติ”

ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สี่ของการเดินทาง ยามาโมโตะฟาร์ม - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินท่านสู่ ยามาโมโตะฟาร์ม (Yamamoto Orchard) (เดินทาง 1 ชั่วโมง) ให้ท่านลิ้มรสชาติหวานกรอบของแอปเปิ้ลสดๆ จากต้น หรือสามารถเก็บภาพบรรยากาศภายในสวนเชอรี่ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) (เดินทาง 30 นาที) เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 นำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) แลนมาร์คของเมืองโอตารุ ใช้เป็นฉากในซีรีย์และละครมามากมาย

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Music Box Museum) สถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อันไพเราะนำท่านชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ(Steam Clock) ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และ ประเทศญี่ปุ่น)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูซูชิอาหารชื่อดังแห่งเมืองโอตารุที่รังสรรค์จากวัตถุดิบสดใหม่ (สำหรับท่านที่ไม่ทานซูชิหรือปลาดิบขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)

นำท่านเข้าชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ(Ishiya) สินค้าขึ้นชื่อของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนมคุณภาพเยี่ยม ภายในโรงงานยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงานให้ท่านได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanukikoji) มีร้านค้ามากมายกว่า 200 ร้านค้า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านเป็นพิเศษด้วยเซ็ต “เมนูปูยักษ์” เสิร์ฟแบบพิถีพิถันในรูปแบบเซ็ตไคเซกิ ซึ่งในอดีตจะเป็นเซ็ตที่จัดไว้สาหรับรับรองจักรพรรดิหรือขุนนางชั้นสูงเท่านั้น

ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง ซัปโปโร - ให้ท่านได้เลือกเที่ยวได้อิสระตามอัธยาศัย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้เลือกเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถบัสและอาหาร) 

 - ซุซุกิโนะ(Susukino) ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด

- ตลาดโจไกอิจิบะ (Jogai Market) ตลาดอาหารทะเลสดจากทะเลฮอกไกโด- ชมดอกไม้เปลี่ยนสีที่ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University)

- Mitsui Outlet Park Sapporo ห้างสรรพสินค้าในรูปแบบ Outlet Mall มีพื้นที่ใหญ่สุดของเกาะฮอกไกโด มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 128 ร้านค้า

ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับ

10.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

Visitors: 431,800