ทัวร์ญี่ปุ่น | Japan Autumn Sendai 6D3N


฿20,000
จำนวน: มีสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง JAPAN AUTUMN SENDAI 6D3N
วันที่เดินทางวันที่ 13-18 , 22-27 ตุลาคม 2562
ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

 

วันแรกของการเดินทาง | เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ (ญี่ปุ่น)

20.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย TG 682


วันที่สองของการเดินทาง | ฮาเนดะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคงอน - คินุกาวะ

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (Nikko) (เดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นดั่งประตูสู่วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเซ็ตอาหารญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยม ซึ่งเป็นการผสานสถาปัตยกรรมพุทธและชินโต นำท่านชมงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการ เช่น มังกร 100 หัว แมวนอนหลับ ลิงสามตัว และมังกรหัวเราะ

นำท่านชม น้ำตกเคงอน (Kegon Waterfall) น้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตร และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ ชูเซนจิ (Lake Chuzenji) แหล่งน้ำสำคัญของน้ำตกเคงอน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟขาปูยักษ์ ท่านจะได้ลิ้มรสของเนื้อปูรสหวาน จิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด รสเด็ด

ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - สวนแอปเปิ้ล - เซนได

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ (Ouchi – Juku) (เดินทาง 2 ชั่วโมง) หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ปัจจุบันบ้านพักหลายหลังได้รับการบูรณะให้เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ วากามัตสึ (Aizu - Wakamatsu) (เดินทาง 40 นาที) เมืองเก่าแก่อายุนับพันปีที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดฟุกุชิมะ นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga – jo Castle) สัญลักษณ์การปกครองโดยโชกุนโทกุกะวะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ สวนแอปเปิ้ล ให้ท่านลิ้มรสชาติหวานกรอบของแอปเปิ้ลสดๆจากต้น

นำท่านเดินทางไปยัง เซนได (Sendai) (เดินทาง 2 ชั่วโมง)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนูเซ็ตอาหารญี่ปุ่น

ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ของการเดินทาง มัตสึชิม่า - ล่องอ่าวมัตสึชิม่า - ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ - เซนได

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิม่า (Matsushima) หมู่เกาะที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดประมาณ 260 เกาะ ภูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 วิวที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น และที่นี่ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง รสชาติดีแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมง ชมการเลี้ยงหอยนางรมและให้อาหารนกนางนวล

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูไคเซ็นด้ง ข้าวหน้าซาชิมิสดๆ จากทะเล (ไคเซ็นด้ง คือ อาหารประเภทข้าวราดหน้า ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทะเลดิบสองสามชนิดเป็นเครื่องราดหน้าข้าว  ไคเซ็นด้ง จะใช้ข้าวสวยธรรมดา ตักใส่ชาม แล้วนำเอาซาชิมิหรือปลาดิบมาวางเรียงอย่างหรูหราสวยงาม วัตถุดิบที่ใช้ทำเป็นหน้าของไคเซ็นด้ง จะเป็นอาหารทะเล)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees(เดินทาง 40 นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจที่ ย่านอิจิบังโจ (Ichibancho) รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้ามากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู "ลิ้นวัวย่างถ่าน" ด้วยวิธีการปรุงแบบดั้งเดิม และสูตรลับเฉพาะของร้าน ลิ้นวัวที่ได้จึงนุ่มกรอบและหวานออกรส สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อพูดถึงของอร่อยของเซนไดก็คือ “ลิ้นวัว” ที่มีกลิ่นหอมและมีความกรอบเป็นลักษณะเด่น (เซนไดเป็นต้นกำเนิดของลิ้นวัวย่าง ในยุคหลังสงครามสงบใหม่ๆ อาหารขาดแคลน จึงมีคนสร้างสรรค์ลิ้นวัวย่างขึ้นมาสำหรับประชาชนที่ทำงานเพื่อฟื้นฟูประเทศถือเป็นชุดอาหารยอดฮิตที่เป็นรสชาติของเซนไดอย่างแท้จริง)

ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง เซนได - รถไฟชินคันเซน - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - สนามบิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.24 น. เดินทางสู่กรุงโตเกียวโดย รถไฟชินคันเซน (Shinkansen) (เดินทาง 2 ชั่วโมง)

11.18 น. เดินทางถึงสถานี รถไฟอุเอโนะ (Ueno Station)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยหม้อไฟนาเบะ 

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปูยักษ์” ที่ร้าน คะนิโดระคุ (Kani Doraku) ร้านขายปูยักษ์ที่ดังของญี่ปุ่น ที่รายการทีวีแชมป์เปี้ยนไม่พลาดที่จะมาประกาศความอร่อยให้ไปลองทานกัน เสิร์ฟท่านด้วยขาปูยักษ์ที่นำมาปรุงในรูปแบบต่างๆ ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกัน 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับ

00.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661


วันที่หกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 


Visitors: 431,795