กรุ๊ปส่วนตัว เส้นทางพม่า จัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์กรุ๊ปเล็ก Small Group


 • เดินทางวันที่ 27-29 มี.ค. / 13-15 เม.ย. / 1-3 พ.ค. 2563
  • เที่ยวดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ณ ประเทศพม่า
  • สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมนมัสการเทพทันใจ
  • เยือนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง/ เจดีย์โบตาทาวน์
  • คัดสรรอาหารและที่พักระดับมาตรฐาน

 • เดินทางช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2563
  • เยือนดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ณ ประเทศเมียนมาร์
  • เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหะ-สะพานไม้อูเบ็ง
  • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์-นมัสการและร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • คัดสรรอาหารและที่พักระดับมาตรฐาน
Visitors: 673,877